Hawlfraint

Mae’r holl ddeunydd, ac eithrio cynnwys cymunedol, ar y wefan hon yn cael ei ddiogelu gan hawlfraint.  Gall deunydd sydd â hawlfraint y Goron gael ei ddefnyddio ar gydraniad isel o dan Drwydded Llywodraeth Anfasnachol 1.0.

Rhaid i bob deunydd a ddefnyddir o dan y drwydded hon gael ei gydnabod fel a ganlyn:

© Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Os hoffech ddefnyddio’r deunydd ar y wefan hon at ddibenion masnachol, cysylltwch â ni.

Ni chaniateir atgynhyrchu logos y Comisiwn Brenhinol na Cadw yn gyfan nac yn rhannol heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Gall y Comisiwn Brenhinol dynnu’n ôl unrhyw ganiatâd i lwytho delweddau neu ddeunydd i lawr o’r wefan hon, neu ei atgynhyrchu, os defnyddir y deunydd mewn ffordd sydd, yn ein barn ni, yn niweidiol, neu a allai fod yn niweidiol, i enw da Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Diogelir dyluniad, graffigwaith a threfniant pob un o’r lluniau a’r testun yn y wefan gan hawlfraint sy’n eiddo i CBHC, darparwyr ei chynnwys neu ei darparwyr technegol.

Y datganiad llawn o hawlfraint ar gyfer deunydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yw Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

 

Cynnwys Cymunedol: Trwyddedau a Hawliau Eiddo Deallusol  

1. Rydym yn cydnabod ac yn cytuno eich bod chi’n cadw unrhyw hawlfraint a holl hawlfraint ac unrhyw hawliau eiddo deallusol eraill sy’n berthnasol i Gynnwys yr ydych yn ei greu gan ddefnyddio’r Gwasanaeth hwn, i’r graddau y mae gennych hawliau o’r fath dan y gyfraith berthnasol.

2. Serch yr uchod, rydych yn deall ac yn cytuno, drwy gyflwyno eich Cynnwys i’r Rhestr, eich bod yn awtomatig yn rhoi inni (ac rydych yn mynegi ac yn gwarantu bod gennych yr hawl i roi inni): (1) drwydded ddiwrthdro, barhaol, heb freindal ac nad ydyw’n unigryw i: (a) ddefnyddio, atgynhyrchu a chyfathrebu ynghylch eich Cynnwys o fewn y Gwasanaeth a’r hawl i isdrwyddedu defnydd o’r fath i ddefnyddwyr y Gwasanaeth cyhyd ag y defnyddir y Cynnwys gan unrhyw ddefnyddiwr o fewn y Gwasanaeth dan amodau’r Drwydded Archif Greadigol.

3. Rydych yn cytuno, drwy gyflwyno eich Cynnwys i’r Rhestr, eich bod yn rhoi’n awtomatig i ddefnyddwyr y Gwasanaeth sydd eisiau defnyddio eich Cynnwys neu rannau ohono oddi allan i’r Gwasanaeth drwydded ddiwrthdro, barhaol, heb freindal ac nad ydyw’n unigryw i ailddefnyddio eich Cynnwys at ddibenion anfasnachol neu ddibenion astudio preifat yn unol â thelerau’r Drwydded Archif Greadigol yn unig.

4. Drwy dderbyn y Telerau hyn rydych yn ildio’r holl ‘hawliau moesol’, fel y’u gelwir, o safbwynt y Cynnwys yr ydych yn ei greu gan ddefnyddio’r Gwasanaeth.