Beth yw Maes Brwydr yng Nghymru?

Y diffiniad a ddefnyddir ar gyfer y Rhestr

Ni cheir yng Nghymru yr holl feysydd brwydrau traddodiadol ar raddfa fawr fel y rhai a geir yng nghofrestrau a rhestrau gwledydd eraill y DU. Pe byddai Cymru’n defnyddio’r un diffiniad o safle maes brwydr â’r un a ddefnyddir gan y gwledydd eraill hyn, mae’n annhebygol y gellid cynnwys llawer o safleoedd yng Nghymru ar y Rhestr. O’r herwydd, rydym wedi mabwysiadu’r diffiniad canlynol, sy’n llawer ehangach ei gwmpas:

Ardal neu leoliad, ar y tir neu’r môr, lle cafwyd gwrthdaro oedd yn cynnwys lluoedd arfog. Dylid ystyried pob agwedd ar orffennol Cymru wrth nodi safleoedd meysydd brwydrau hanesyddol, a gallent gynnwys brwydrau traddodiadol, gwarchaeau, goresgyniadau, sgarmesoedd, cudd-ymosodiadau, cyflafanau a safleoedd aflonyddwch sifil.

Mae’r diffiniad ehangach hwn yn cyd-fynd â thestun Adran 35 Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 sy’n defnyddio diffiniad eang tebyg o safle gwrthdaro: ‘maes brwydr neu safle lle y digwyddodd rhyw wrthdaro arall a oedd yn cynnwys lluoedd arfog’.

 

Dolenni

Y Rhestr o Feysydd Brwydrau Hanesyddol yn yr Alban

Cofrestr Historic England o Feysydd Brwydrau Hanesyddol

Ynghylch Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016

Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016